Facebook pixel

Basisprincipes bij de kostenoptimalisatie van uw bedrijfafvalwater


Eisen en voorwaarden in de milieuvergunning

  Een vergunning voor de lozing van afvalwater, is de basis.
Deze activiteit moet dus opgenomen zijn in uw milieuvergunning, en dit zowel voor het huishoudelijk afvalwater van toiletten, wastafels en douches, als voor het afvalwater van de productie en het proces. Een niet-vergunde lozing wordt aanzien als een illegale lozing van afval. Vroeger rekende de VMM een forfaitaire heffing van één kalenderjaar aan. Sinds vorig jaar brengen zij de duur van de illegale lozing in rekening. Het boetetarief stijgt dus met de duur van de lozing. Heffingscorrecties van 150.000 euro zijn geen uitzondering.

  Is de lozingsactiviteit vergund, kijk dan ook naar de lozingsvoorwaarden. Wist u trouwens dat er voor elke chemische stof die u loost, een indelingscriterium (IC) bepaald is? Overschrijdt u deze waarde in het afvalwater, dan moet u voor die parameter een lozingsnorm in uw milieuvergunning aanvragen. Besteed dus de nodige tijd aan de aanvraag van de lozing in uw vergunningendossier. Checkt u regelmatig welke parameters u niet mag overschrijden. Of wacht u tot milieu inspectie dat voor u doet? Op het overschrijden van lozingsnormen staan zware boetes, tot 250.000 euro per proces-verbaal, te vermeerderen met de opdeciemen die een factor 5,5 bedragen voor strafrechtelijke geldboetes.

  Noodlozingen en tijdelijke lozingen worden trouwens veel strenger beoordeeld dan vroeger. Enkel via speciale contracten en tijdelijke vergunningen is dit nog mogelijk. Plant u aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie, dan vraagt u een lozing aan via een tijdelijke vergunning. Hebt u deze noodlozing of tijdelijke lozing correct aangevraagd, dan krijgt u trouwens vrijstelling van de heffing voor dat deel van de lozing.
Dit was vroeger niet het geval.

  Ook de afkoppeling van hemelwater wordt strenger opgevolgd dan vroeger. Er zijn wel enkele overgangstermijnen voorzien waardoor u de tijd hebt om uw intern rioleringsstelsel aan te passen.

  Door de daling van de grondwatertafel, wordt het in de toekomst moeilijker om een vergunning te krijgen voor het oppompen van grondwater. Bekijk dus of u hemelwater kan hergebruiken in uw bedrijf.

Afvalwaterheffing: forfaitair of via meetcampagne

  Sinds vorig jaar is er een aangepast systeem van waterheffingen. Het is een voortschrijdend systeem: dat wil zeggen dat de coëfficiënten de komende jaren strenger worden en dat ook de oppervlaktelozers met de nieuwe waterheffing te maken krijgen. Nu de coëfficiënten nog niet op hun hoogst zijn, is het dus het moment om uw bedrijfsafvalwater en de bijhorende heffing in detail te bekijken. Ook als u de komende jaren een uitbreiding van uw activiteiten plant, bekijkt u de gevolgen voor de heffing nu al. Zo’n heffing betaalt u namelijk alle jaren. Dit kan dus een serieuze impact op uw bedrijfskosten hebben als deze niet geoptimaliseerd is.

  Loost u in de openbare riolering, dan wordt uw afvalwater de volgende jaren vooral beoordeeld op zijn verwerkbaarheid. Deze component houdt rekening met de verhoudingen van CZV (Chemisch Zuurstof Verbruik), BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik), stikstof en fosfor in het afvalwater. Hoe beter verwerkbaar het water is, hoe lager de component en hoe lager de heffing. Complementair afvalwater dat een gunstige invloed heeft op de openbare waterzuiveringsinstallatie, kan zelfs een korting krijgen. Laat u een heffingscampagne uitvoeren, dan worden de verhoudingen daar bepaald. Maakt u gebruik van de forfaitaire aangifte, dan wordt de verwerkingscoëfficiënt bepaald op basis van een bijkomende omzettingscoëfficiënt. Vergeet niet dat de forfaitaire aangifte berekend wordt op het water dat u verbruikt, en niet op de hoeveelheid die u loost. Gaat er veel water in het proces en wordt dit niet geloosd, dan is een heffingscampagne interessanter. Daar meet men de effectief geloosde hoeveelheid.

  Gebruikt u grote hoeveelheden leidingwater of grondwater in de productie, bijvoorbeeld in baden, en wordt dit water nooit in de riolering terecht? Vergeet dan niet dat u dit volume van uw aangifte kan schrappen. Bij grote volumes scheelt dit aardig wat in de heffingsfactuur. Anderzijds voegt u het hemelwater dat u in het proces gebruikt, en loost, wel toe in de aangifte.

Welke afvalwaterbehandeling kiest u?

  Moet u nu of in de toekomst investeren in een afvalwaterbehandeling, doe dan een waterstudie. Via deze studie brengt u de waterstromen en de verbruiken in kaart en doet u ook een prognose van de toekomstige verbruiken. Daarna screent u de technieken en doet u een marktbevraging. Op basis van deze informatie maakt u nadien een technische en economische haalbaarheidsstudie van de technieken. U krijgt een goed zicht op zowel de globale impact van het watermanagement, de technische als de economische haalbaarheid. Voor zo’n waterstudie kan u in bepaalde gevallen beroep doen op de KMO-portefeuille.

Besluit

 

  Afvalwater kost uw bedrijf geld, zowel voor de zuivering als voor de heffing die u jaarlijks betaalt. Maar u hebt wel invloed op de omvang van de kost en de evolutie ervan in de toekomst. Neem dus de tijd om de
verschillende componenten van de afvalwaterkost te bekijken en toekomstgerichte beslissingen te nemen.

  Dit artikel werd eerder gepubliceerd in VOM info 09/14 en werd geschreven door Lies Bamelis en Keaty Maes

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.