Facebook pixel

Welke bodemverplichtingen bestaan er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?


De Ordonnantie komt met een aantal uitvoeringsbesluiten die verschillende modaliteiten regelen om iedereen toe te staan zich te conformeren aan de verplichtingen jegens de Ordonnantie, onder andere:

  • Definitie van een normatief kader;
  • Opstellen van een lijst met de potentieel bodembedreigende activiteiten waarbij bodemonderzoek noodzakelijk kan zijn;
  • Vaststellen van technische richtlijnen om de verschillende onderzoeken uit te voeren;
  • De erkenning van de bodemsaneringsdeskundigen en de registratie van saneringsaannemers.

  De aanpak van een bodemverontreiniging gebeurt gefaseerd: in een eerste onderzoek (“verkennend onderzoek”) wordt onderzocht of er verontreiniging op de site aanwezig is. Dit gebeurt door een minimum aan boringen en peilbuizen te plaatsen ter hoogte van de potentieel verontreinigde zones (zoals bijvoorbeeld opslagtanks, werkplaatsen, stortplaatsen, …). Indien uit dit eerste onderzoek blijkt dat er geen verontreiniging aanwezig is zijn er geen verdere stappen noodzakelijk.

  Indien er wel een verontreiniging wordt vastgesteld volgt een tweede fase, een “gedetailleerd onderzoek” waarin de verontreiniging in kaart wordt gebracht en de ruimtelijke verdeling wordt bepaald.

  Het vervolgverhaal hangt af van de aard van de verontreiniging: gaat het om een recente of een oudere verontreiniging?

  Bij oudere (“wees”) verontreinigingen zal de behandeling afhangen van de risico’s die ervan uitgaan en wordt nog een risico-onderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er een humaan-toxicologisch, verspreidings- of ecologisch risico uitgaat van de verontreiniging. Voor recente (“eenmalige”) verontreinigingen is echter een strengere regeling voorzien en dient overgegaan te worden tot sanering wanneer de normen overschreden zijn (principe van “de vervuiler betaalt”).

  Indien nodig wordt in een derde fase overgegaan tot bodemsanering. Dit is verplicht voor elke recente bodemverontreiniging en voor elke oudere bodemverontreiniging waar een risico van uitgaat. In het laatste geval spreekt men dan eerder van risicobeheersing dan van sanering. Bodemsaneringswerken dienen steeds te gebeuren onder toezicht van een erkend bodemverontreinigingsdeskundige.

  Er zijn verschillende feiten waarbij de administratieve procedure met betrekking tot bodemonderzoeken ingezet wordt: verkoop van een risicogrond, opstart of stopzetting van een risico-activiteit, bij overdracht, verlenging of uitbreiding van een milieuvergunning voor risico-activiteiten, aflevering van een stedenbouwkundige vergunning voor een risicogrond, enz…

  Merk op dat deze procedures tijdrovend zijn en een project mogelijks kunnen vertragen. Indien u plannen hebt in het Brusselse, aarzel dan niet onze experten te contacteren om na te gaan of uw project onderhevig kan zijn aan dit aspect van de wetgeving en u bij te staan in het dossier en u doorheen deze complexe procedure te loodsen.

 

  Profex is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend in de discipline bodemverontreiniging en beschikt over een ruime ervaring om elk dossier tot een goed einde te brengen.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.