Facebook pixel

Milieu Effecten Rapport

​Wanneer is een MER, ontheffing of screening nodig?

Een Milieu Effecten Rapport of MER gaat vooraf aan een milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige aanvraag. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium ingeschat en opgevangen worden. Deze effecten worden op een wetenschappelijke basis onderzocht, beschreven en getoetst aan het wettelijke kader. Aan bijna elke milieu- of stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (binnenkort omgevingsvergunningsaanvraag) moet een screening toegevoegd worden.

De volledige lijst van MER-plichtige activiteiten vind je op de website van EMIS.

Er zijn 4 mogelijkheden:

 • ofwel komt de activiteit voor in bijlage I van het MER-besluit en dan moet je voorafgaand aan de milieuvergunningsaanvraag een MER laten opmaken
 • ofwel komt de activiteit voor in bijlage II van het MER-besluit en dan moet je ofwel een MER laten opmaken ofwel een ontheffing aanvragen
 • ofwel komt de activiteit voor in bijlage III van het MER-besluit en dan moet je ofwel een MER laten opmaken ofwel een screeningsnota opstellen
 • ofwel komt de activiteit niet voor in deze bijlagen en dan hoef je geen van deze voorafgaandelijke acties te ondernemen

Wat doet een MER, ontheffing of screening?

In zo’n MER, ontheffing of screening beschrijft de erkende MER-deskundige de toekomstige milieueffecten en de impact van een project op de omgeving.

Het kan gaan om de inschatting van toekomstige:

 • geluidshinder
 • stofhinder
 • mobiliteit
 • visuele hinder
 • geurhinder
 • verontreiniging
 • ...

en dat steeds op de verschillende omgevingscompartimenten: lucht, water, bodem, fauna en flora, ...

Hoe verloopt de procedure voor een MER?

Eerst wordt er een kennisgevingsdossier opgesteld. Dit gebeurt op basis van een bedrijfsbezoek, waarbij alle noodzakelijke gegevens verzameld worden. In de kennisgeving staan ook de erkende deskundigen vermeld die aan de MER zullen meewerken. De huidige en toekomstige bedrijfssituatie wordt beschreven, samen met de ruime omgeving van de projectlocatie en de werkwijze die in het MER-dossier zal gevolgd worden.

Dat kennisgevingsdossier ligt bij de betrokken gemeente ter inzage voor de omwonenden en andere geïnteresseerden. Ook de betrokken instanties, zoals bijvoorbeeld de VLM, krijgen een exemplaar. De opmerkingen die op basis van dat kennisgevingsdossier gegeven worden, worden gebundeld in een aantal richtlijnen. Aan de hand van die richtlijnen wordt de eigenlijk MER opgesteld.

Bij een ontheffing is er geen kennisgeving nodig. De procedure is daar dus korter dan bij een echte MER.

Wordt de MER goedgekeurd, dan wordt deze bij de vergunningsaanvraag gevoegd.

Heb je vragen over MER, ontheffing of MER-screening? Contacteer Profex voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.