Facebook pixel

Nieuwe normen voor gevaarlijke stoffen


Eind 2013 werd al een Europese richtlijn gepubliceerd met een bijgewerkte lijst van prioritaire stoffen en bijbehorende milieukwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (Richtlijn  2013/39/EU).  Daarbij werden ook een aantal bestaande Europese normen aangescherpt.  De richtlijn is nu omgezet in Vlaamse wetgeving. Ook op Vlaams niveau zijn een aantal nieuwe stoffen toegevoegd en normen aangepast.

Alle nieuwe en herziene stoffen werden met hun normen en bijhorend indelingscriterium toegevoegd aan de Vlaamse lijst van milieukwaliteitsnormen (bijlage 2.3.1 van VLAREM II).  Als een bedrijf voortaan één of meerdere van deze stoffen loost boven het indelingscriterium, dan wordt dat beschouwd als een lozing van 'bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen'.  Bedrijven hebben 6 maanden de tijd (tot 11/06/2016) om indien nodig hun milieuvergunning laten aanpassen.

Overzicht nieuwe en herziene stoffen

Vanaf 22/12/2015 gelden herziene milieukwaliteitsnormen voor:

 • antraceen
 • gebromeerde difenylethers
 • fluoranteen
 • lood- en loodverbindingen
 • naftaleen
 • nikkel en nikkelverbindingen
 • PAK’s

Op Vlaams initiatief werden ook de normen voor de vluchtige verbindingen (1,2-dibroomethaan; 2,4-dichloorfenol; 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan) herzien en aangepast aan de normen van onze buurlanden en gewesten.   

Vanaf 22/12/2018 gelden er normen voor de nieuwe prioritaire stoffen:

 • dicofol
 • PFOS
 • quinoxyfen
 • dioxinen en dioxineachtige verbindingen
 • aclonifen
 • bifenox
 • cybutryne
 • cypermethrine
 • dichloorvos
 • hexabroomcyclododecaan
 • heptachloor
 • heptachloorepoxide
 • terbutryne

Vlaanderen leidde ook nog zelf een norm af voor diflufenican en flufenacet. Dat zijn twee pesticiden die veel voorkomen in onze oppervlaktewateren.   

Voor meer informatie kan u terecht bij Karolien Borghgraef (Oost) en Annemie Martens (West).

 

Bron: www.vmm.be

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.