Facebook pixel

Omgevingsvergunning van start op 23 februari


De Vlaamse regering besliste dat de omgevingsvergunning van start gaat op 23 februari. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, en vanaf volgend jaar de sociaal-economische vergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

Joke Schauvliege: "De omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten."

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten).

Uitzondering voor gemeenten mogelijk

Gemeenten kunnen echter beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Uitstel van implementatie kan tot uiterlijk 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Beslist een gemeente om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de procedures moeten volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden vóór de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat een niet-instappende gemeente:

  • de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);
  • de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet (maar de verleende vergunningen moeten dan wel van onbepaalde duur zijn).

Als de gemeente op basis van het Omgevingsvergunningendecreet bevoegd zou zijn, maar nog niet in de omgevingsvergunning ingestapt is en het een project voor stedenbouwkundige handelingen van een publiekrechtelijk rechtspersoon betreft, dan zal ze de aanvraag voor dit project naar Vlaanderen moeten doorsturen. Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt deze aanvraag immers de bijzondere procedure.

Een gemeente kan tot 14 februari 2017 beslissen tot uitstel en moet hiervan de minister, bevoegd voor Omgeving, op de hoogte brengen. De lijst met gemeenten die uitstel gevraagd hebben en de datum tot wanneer dat uitstel geldt, zullen te vinden zijn op www.omgevingsloket.be en zullen ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Waar en hoe uw aanvraag indienen?

Deze beslissingsboom helpt u op weg voor dossiers in te dienen van 23 februari tot en met 1 juni 2017.

Meer info bij uw Profex-consultant.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.