Infiltratieproeven

Infiltratietesten worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem te kennen en daarmee ook de infiltratiemogelijkheden. Ter bepaling van de doorlatendheid van de bodem worden doorlatendheidsmetingen verricht door middel van de omgekeerde boorgatmethode, de dubbele ringinfiltrometer of via korrelgrootte-verdeling.Recente projecten

Onze expertises