Facebook pixel

Bodemonderzoek in Vlaanderen

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte.

Oriënterend bodemonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er een bodemverontreiniging ontstaan is op een risicogrond. Er zijn meerdere momenten waarop dergelijke onderzoek moet worden uitgevoerd. De meest voorkomende zijn een overdracht, periodieke verplichting (om de 10 of 20 jaar) en indiening van een milieuvergunning voor een GPBV-bedrijf (industriële installaties die een grotere impact kunnen hebben op het milieu). Dit laatste noemen we ook wel een situatierapport.

Infiltratieproeven

Infiltratietesten worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem te kennen en daarmee ook de infiltratiemogelijkheden. Ter bepaling van de doorlatendheid van de bodem worden doorlatendheidsmetingen verricht door middel van de omgekeerde boorgatmethode, de dubbele ringinfiltrometer of via korrelgrootte-verdeling.

Technisch verslag grondverzet

Wanneer u moet voldoen aan de grondverzetsregeling dient een technisch verslag opgemaakt te worden. Op basis van de geanalyseerde stalen krijgt uw grond een code die de afzetmogelijkheid van de grond bepaald. Een technisch verslag is verplicht indien het grondverzet groter dan 250m³ is. Voor kleiner volumes is dit ook nodig indien er ooit risicoactiviteiten zijn uitgevoerd.

Bodemsaneringsproject

In een bodemsaneringsproject wordt nagegaan op welke manier een te saneren verontreiniging best wordt aangepakt. Hierbij wordt door Profex sterk rekening gehouden met de Best Beschikbare Technieken (=BBT) en de totaalkost.

Schadegeval

Een incident kan steeds voorkomen en hierbij kan bodemverontreiniging ontstaan. Indien het incident binnen de 14 dagen nadat het is voorgevallen, gemeld wordt aan de overheid, kan de zogeheten schadeprocedure worden toegepast. Een groot voordeel is dat dadelijk de nodige acties kunnen worden genomen zodat de verontreiniging niet groter wordt in omvang. Een ander voordeel is dat er veel minder rapportage nodig is in deze procedure wat kostenbesparend werkt.

Beschrijvend bodemonderzoek

Wanneer verontreiniging wordt aangetroffen dient men een beschrijvend bodemonderzoek op te maken.

In het beschrijvend bodemonderzoek worden de verontreinigde zones volledig afgeperkt. Eens de omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht, worden de risico's van deze verontreiniging op verspreiding, menselijke gezondheid en op vlak van ecotoxicologie nagegaan om te zien of een sanering zich al dan niet opdringt.

Eindevaluatieverslag en tussentijds rapporten

Na de uitvoering van saneringsmaatregelen, dient steeds een rapport te worden opgemaakt waarin de uitgevoerde maatregelen en de resultaten worden beschreven. De uitvoering van deze maatregelen zijn ten velde steeds opgevolgd door de erkende bodemsaneringsdeskundige.

Offerte nodig? Contacteer ons vrijblijvend.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten