Facebook pixel

Hernieuwbare energie

Vormen hernieuwbare energie en warmtekrachtbesparing de oplossing voor uw bedrijf?

Is hernieuwbare energie een optie voor uw bedrijf? Welke combinatie aan energiebronnen is het meest rendabel? Zijn zonnepanelen nog rendabel voor uw bedrijf? Wat is WKK? Welke acties moeten ondernomen worden om in aanmerking te komen van GSC en WKC?

PV-installaties

De investering in zonnepanelen roept vandaag veel vragen op. Vroeger was een PV-installatie zeer rendabel dankzij de grote bijdrage van groenestroomcertificaten. Maar sinds 2013 is de uitkering van GSC voor nieuwe installaties door de Vlaamse overheid sterk hervormd en hierdoor ook teruggevallen.

Is het plaatsen van zonnepanelen vandaag nog haalbaar voor uw bedrijf? Bij grote PV-installaties wordt de geïnjecteerde elektriciteit apart gemeten en afgerekend. Hierdoor moet veel aandacht besteed worden aan het voorkomen van injectie op het elektriciteitsnet. De rendabiliteit van de investering is sterk afhankelijk van een aantal factoren:

  • Investeringskost: Naast het plaatsen van zonnepanelen, moeten er mogelijk ook aanpassingen uitgevoerd moeten worden aan het elektriciteitsnet. Informeer daarom eerst bij uw distributienetbeheerder wat de bijkomende kosten zijn. Deze kosten worden vaak vergeten door installateurs maar kunnen een belangrijke invloed hebben op de rendabiliteit van het project.
  • Verbruiksprofiel: Het is gunstig als de elektriciteit vooral overdag verbruikt wordt zodat zoveel mogelijk geproduceerde elektriciteit direct op de eigen site ingezet kan worden. Een hoger verbruik tijdens de zomermaanden (door bv. koeling) maakt de investering in zonnepanelen interessanter. Daarnaast kan injectie gedeeltelijk voorkomen worden door regelbare verbruikers (die bv. normaal enkel ’s nachts draaien op een lager tarief), bewust overdag aan te zetten. De opbrengst voor de geïnjecteerde elektriciteit ligt 3 tot 6 keer lager dan de besparing die gerealiseerd wordt indien de elektriciteit lokaal gebruikt wordt.
  • Dimensionering: PV-installaties moeten goed afgestemd zijn op het elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Een te grote PV-installatie zorgt voor een te groot aandeel elektriciteit dat geïnjecteerd wordt op het elektriciteitsnet waardoor de investering minder rendabel wordt.
  • Elektriciteitskost: deze kan voor bedrijven zeer sterk variëren. Zie <ENERGIEFACTUUR> voor een gedetailleerde toelichting van de opbouw van de elektriciteitsfactuur. Bedrijven die 200 euro/MWh betalen voor hun elektriciteit realiseren een grotere besparing met zonnepanelen dan bedrijven die slechts 100 euro/MWh betalen.

Profex levert onafhankelijk advies en denkt mee om zo tot de optimale PV-installatie voor uw site te komen.

Biogasinstallatie & biogas-WKK

Wat?

Via vergisting van afvalstromen (mest, oogstresten, OBA, …) in combinatie met energiegewassen wordt biogas geproduceerd dat door biogasmotoren vervolgens gebruikt kan worden voor de productie van elektriciteit en warmte.

Door energiewinning uit afvalstromen, een stabiele elektriciteitsproductie en het verwerken van de aangevoerde afvalstromen tot hoogwaardig eindproduct, vormen biogasinstallaties op verschillende niveaus een belangrijk onderdeel van het Vlaams landschap. De productie van groene elektriciteit en het  nuttig gebruiken van de geproduceerde warmte wordt vanuit de overheid gestimuleerd met de uitreiking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten (GSC & WKC).

Projectrealisatie

Voor de start van een project is het belangrijk om te informeren naar de haalbaarheid van het project. Naast de economische rendabiliteit is het ook belangrijk te onderzoeken hoe een dergelijk project in de omgeving kan inpassen. Naast de klassieke stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning is vaak ook een energiestudie[MS1]  van het project vereist waarbij aangetoond wordt dat alle energie nuttig gebruikt wordt. Ook moet met de distributienetbeheerder overlegd worden voor het uitvoeren van een netstudie voor het injecteren van de geproduceerde elektriciteit. Tot slot kan men via principeaanvragen bij het Vlaams Energieagentschap de subsidieregeling onder de vorm van GSC en WKC vastleggen.

Naast de nodige standaard keuringen (AREI, …), dient bij de indienstname van de biogasinstallatie een specifieke keuring uitgevoerd om in aanmerking te komen voor GSC en WKC. Hierbij is het van belang dat alle geproduceerde elektriciteit en benutte warmte gemeten worden via gecertificeerde tellers. Deze informatie wordt uiteindelijk verwerkt in een definitief aanvraagdossier waarbij ook de productieprocessen met bijhorende schema’s worden toegelicht met een voorstel van de berekening van GSC en WKC.

Opvolging

Gedurende de laatste jaren is de subsidieregeling sterk gewijzigd waardoor een maximale benutting van de elektriciteit- en warmteproductie steeds belangrijk wordt voor de rendabiliteit van de installatie. Door het regelmatig laten uitvoeren van rendementsanalyses, worden bijkomende optimalisatiemogelijkheden tijdig gedetecteerd. Ook moeten gecertificeerde tellers regelmatig vervangen/herijkt worden om te voldoen aan alle vereisten om recht te hebben op GSC en WKC.

Tot slot hebben installaties met een startdatum van voor 2013 voor hun GSC recht op een verlenging van vollasturen (afhankelijk van de gepresteerde vollastdraaiuren) en op een verlenging basis van niet-afgeschreven investeringen en operationele kosten (2 x 5 jaar[MS2] ). 

Voor het begeleiden van uw bedrijf in alles wat te maken heeft met projectbegeleiding, vergunningen, studies, gasanalyses, keuringen en analyses bent u bij Profex aan het juiste adres. Wij hebben reeds jaren ervaring in deze materie en werken op regelmatige basis samen met de betrokken inspectieorganen en de overheid.

WKK-potentieelstudie

Heeft uw bedrijf een groot elektriciteits- en warmteverbruik? Dan is de kans groot dat een warmtekrachtinstallatie op aardgas een interessante investering is. Daarnaast kan u door de grote flexibiliteit van de WKK op een belangrijke manier inspelen op de elektriciteitsmarkt.  Op basis van de verbruiksprofielen kan een eerste onderzoek gebeuren naar het potentieel van een WKK. In een tweede fase wordt een detailstudie gemaakt van het elektriciteits- en warmteverbruik en worden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt.

Aardgas-WKK

Vervolgens worden de nodige vergunningen opgemaakt en worden de netstudies voor aardgas en elektriciteit opgestart. Geen aardgasnet in de buurt? Dit probleem kan verholpen doordat de eerste kilometer aardgasaansluiting gratis door de netbeheerder wordt aangelegd voor een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie (RPE > 10%). Via de principeaanvraag bij het Vlaams Energieagentschap wordt de subsidieregeling onder de vorm van WKC vastgelegd. Net zoals bij biogas-WKK’s dienen bij de indienstname van een aardgas-WKK-installatie de nodige keuringen uitgevoerd worden. Daarnaast wordt met een definitief warmtekrachtdossier de opstart voltooid.

Profex verzorgt voor u de broodnodige continue opvolging voor dit soort projecten: doorgedreven optimalisaties, organiseren van keuringen, vervangingen en herijkingen van meettoestellen, begeleiding bij  aanpassingen of uitbreidingen etc.  Hiermee draagt Profex bij om het maximale uit uw installatie te halen.

Pakken we uw volgende project samen aan?

OfferteGerelateerde diensten