Facebook pixel

Milieucompartimenten

Alle bedrijven gebruiken en verbruiken water. Toch gebeurt dit niet altijd efficiënt.

Een waterhuishoudingsplan brengt alle waterstromen in een bedrijf in kaart: de verschillende waterbronnen die gebruikt worden, waarvoor ze gebruikt worden, waar het afvalwater naartoe gaat enzovoort.

Profex maakt ook een analyse van de waterheffing die betaald wordt en of daar optimalisaties mogelijk zijn, bijvoorbeeld door te werken met een meetcampagne. Andere bedrijven gebruiken dan weer veel water in hun proces, waardoor dit water niet geloosd wordt. Een nullozerstatuut aanvragen, kan dan een oplossing zijn.

Een waterhuishoudingsplan kan ook deel uitmaken van een vergunningsaanvraag, bijvoorbeeld bij een stedenbouwkundige aanvraag. Als bedrijf moet u dan aantonen wat u bijvoorbeeld met het regenwater zal doen dat op de verharde oppervlaktes van uw bedrijf valt. Hergebruik en infiltratie zijn ondertussen de norm geworden.

Wil u weten of er in jouw bedrijf wateroptimalisatie mogelijk is? Neem dan contact op met Profex.

​Via een geurstudie wordt de geurimpact van een bedrijf op de omgeving gemeten.

​De studie beschrijft de geurpatronen via modellen en dit voor een specifiek project. Een goed onderbouwde geurstudie is een belangrijke voorwaarde om uw project te laten slagen.

Dikwijls voert men deze studie uit in het kader van een milieuvergunningsaanvraag of stedenbouwkundige aanvraag. Maar zo’n studie kan ook door de vergunningverlenende overheid opgelegd worden in de bijzondere voorwaarden van een vergunning.

​Via een geluidsstudie wordt de geluidsimpact van een bedrijf op de omgeving gemeten.

​Dikwijls maakt zo’n studie deel uit van een vergunningentraject (milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning) of wordt de studie als bijzondere voorwaarde opgelegd. Ook milieu-inspectie kan eisen dat er een geluidsstudie uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld wanneer er klachten zijn van omwonenden of wanneer ze zelf hoge geluidswaarden gemeten hebben. De geluidshinder moet dan in kaart gebracht worden.

Zo’n geluidsstudie wordt via een bepaald stramien uitgevoerd. Een aantal vrijblijvende metingen zijn dus geen geluidsstudie.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte