Facebook pixel

Omgevingsvergunning definitief goedgekeurd


Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering op 27/11/2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goedgekeurd. 

De omgevingsvergunning zal wellicht eind 2016 in werking treden, één jaar na de publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, wat moet leiden tot vlottere procedures, meer rechtszekerheid en betere besluitvorming. 

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de  vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen, zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. De overheid zal de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden krijgen mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen.

Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Wat kan u nu al doen?

De komst van de omgebvingsvergunning zorgt dus voor een aantal belangrijke wijzigingen, waarop u nu al kan anticiperen!
Terwijl er vandaag aparte bouw- en milieu-inspectiediensten zijn die elk instaan voor hun domein, zal milieu-inspectie vanaf 2017 bijvoorbeeld ook bouwovertredingen kunnen vaststellen (en omgekeerd). Voor wie reeds over een bouw- en milieuvergunning beschikt, kan het dus nuttig zijn om deze nu al naast elkaar te leggen en ze te laten regulariseren indien nodig. Hulp nodig? Onze consultants kunnen u zeker helpen!