Facebook pixel

Welke bodemverplichtingen bestaan er in Wallonië?


Het doel van dit decreet is bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen (preventief kader), maar ook de sanering van de Waalse bodems te regelen (curatief kader). Het uitgangspunt in het decreet is “de vervuiler betaalt”.

  Het decreet biedt een kader waarbinnen het onderzoek en sanering van verontreinigde gronden geregeld wordt.

Hoe verloopt de procedure?

De eerste stap in de keten van de onderzoeken is een oriënterend bodemonderzoek. Dit onderzoek doelt erop om te antwoorden op de vraag of de risico-activiteiten op een site al dan niet de bodem verontreinigd heeft.

  Indien dit inderdaad het geval blijkt te zijn, dient overgegaan te worden tot een beschrijvend bodemonderzoek om de omvang, oorsprong en maximale concentraties in kaart te brengen. In dit kader wordt ook overgegaan tot een risico-evaluatie, hetzij om aan te tonen of de verontreiniging een risico vormt naar mens en milieu, hetzij om na te gaan in welke mate een sanering en/of veiligheidsmaatregelen noodzakelijk en/of dringend zijn.

  Op dit moment zijn de verplichtingen om over te gaan tot onderzoeken relatief beperkt: ze ontstaan ofwel uit een vrijwillig initiatief, ofwel uit een aanmaning van de overheid omwille van het bestaan van een vermoeden van verontreiniging of de illegale aanwezigheid van afval, ofwel in het kader van de aanvraag of stopzetting van een milieuvergunning. De overdracht (verkoop) van risicogronden vormt nu (nog) geen verplichting en het initiatief om over te gaan tot onderzoeken is een vrijwillige overeenkomst.

  Deze verplichting zal vroeg of laat wél in voege treden en verkopen die vandaag doorgaan zonder uitvoering van bodemonderzoeken kunnen in de nabije toekomst wel onderhevig zijn aan deze verplichtingen. Wat voor de koper van vandaag een risico vormt naar een potentiële verkoop in de toekomst.

  Het decreet komt onder andere met een aantal belangrijke concepten:

 •  
 • Een meldingsplicht van de vaststelling van een verontreiniging;
 •  
 • Het onderscheid tussen historische en nieuwe bodemverontreiniging;
 •  
 • Een verschillende behandeling van de verontreiniging naargelang het historisch of nieuw karakter;
 •  
 • Een normenstelsel die het onderscheid maakt tussen vijf bodembestemmingstypes;
 •  
 • Een lijst met risico-activiteiten;
 •  
 • De Inventaris van de Potentieel Verontreinigde Gronden (met publieke toegang).