Facebook pixel

Wat moet u weten over de vergunning van uw afvalwater?


​Hebt u een milieuvergunning voor uw afvalwater?

  Dat is alvast het eerste dat u in orde moet brengen en dit zowel voor het huishoudelijk afvalwater van douches en toiletten, als voor het afvalwater van de productie. Een niet-vergunde lozing is immers een illegale lozing en daar staan serieuze boetes op. Heffingscorrecties van 150.000 euro zijn geen uitzondering.

Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?

Is de lozing wel vergund, kijk dan ook naar de lozingsvoorwaarden. Wist u dat er voor elke stof die u loost, een zogenaamd indelingscriterium bepaald is? Overschrijdt een bedrijf dat criterium, dan moet u voor die parameter een lozingsnorm aanvragen. Besteed daar dus ook bij de milieuvergunningsaanvraag voldoende aandacht aan! En check de parameters regelmatig. Want op een dag checkt milieu-inspectie ze voor u en dan wil u toch in orde zijn? Op het overschrijden van lozingsnormen staan serieuze boetes, tot 250.000 euro per proces-verbaal, te vermeerderen met de opdeciemen.

Noodlozingen en tijdelijke lozingen

Noodlozingen en tijdelijke lozingen worden veel strenger beoordeeld dan vroeger. Enkel via speciale contracten en tijdelijke vergunningen is dit nog mogelijk. Plant u werken aan de waterzuiveringsinstallatie, vraag dan een tijdelijke vergunning voor die lozing. Hebt u de noodlozing of tijdelijke lozing correct aangevraagd, dan krijgt u trouwens vrijstelling van de afvalwaterheffing voor dat deel van de lozing.

Afkoppelen regenwater

  Ook de afkoppeling van hemelwater (regenwater) wordt strenger opgevolgd. Op termijn moet u uw intern rioleringsstelsel dus aanpassen wanneer het water niet gescheiden is in afvalwater en hemelwater.

Vergunning voor grondwaterputten

  En nog een laatste: vergunningen voor grondwaterputten worden hoe langer hoe moeilijker te krijgen. De grondwatertafel daalt immers en om dit tegen te gaan, worden er nog maar weinig diepe grondwaterwinningen vergund. Bekijk dus of u regenwater kan gebruiken als alternatief.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.