Facebook pixel

Welke milieuverplichtingen heeft een tuinaanlegbedrijf?


Vooraf: hou er rekening mee dat de stedenbouwkundige vergunning of zogeheten bouwvergunning gekoppeld is aan de milieuvergunning. Hebt u voor een activiteit een bouwvergunning en een milieuvergunning nodig, dan is de ene niet geldig zonder de andere. Beide vergunningen worden op termijn trouwens vervangen door de unieke omgevingsvergunning.

Opslag in open ruimte

  Materiaal dat u nodig hebt in het tuinaanlegbedrijf, zoals klinkers en boorden, mag u steeds opslaan zonder milieuvergunning. Bodemverbeterende middelen zoals bladcompost, kunnen ook maar moeten wel op een ondoordringbare verharding liggen. Bevat de compost mest, zoals het geval is bij champost of molmmest, dan hebt u er wel een milieuvergunning voor nodig. De betonplaat moet afwateren naar een opvangput. Is uw tuinaanlegbedrijf op een landbouwbedrijf gelegen, dan mogen de sappen en het regenwater van de betonplaat naar de mestkelder. Loost u in de riolering of in een gracht of beek, dan hebt u altijd een milieuvergunning nodig en moet het afvalwater ook aan de milieuvoorwaarden voldoen. Dit betekent dat bepaalde parameters niet te hoog mogen zijn. Hebt u ook schorsen liggen? Die zijn ook milieuvergunningsplichtig.

  U kan gemakkelijker aan de milieuvoorwaarden voldoen door alle opslag door alle opslag van milieuvergunningsplichtige materialen te voorzien van een afdak. Uiteraard hebt u voor dergelijke constructie wel een bouwvergunning nodig.

 

Snoei- en maairesten van eigen tuinaanlegactiviteiten mag u steeds opslaan op eigen terrein. Ontvangt u ook groenafval van derden, dan wordt u door de wetgever aanzien als een verwerker van afval. Dit betekent dat u een zwaardere milieuvergunning moet hebben en dat er mogelijks een milieucoördinator het bedrijf moet begeleiden. Composteert u de snoei- en maairesten? Vergeet dan niet een compostattest aan te vragen. Dit is nodig om de compost te gebruiken voor uw tuinaanlegactiviteiten maar ook om de compost te kunnen verkopen.

Gebruik en lozen van water

  Welke waterbronnen gebruikt u in uw bedrijf? Leidingwater, regenwater, grondwater? De prijs van water wordt niet enkel aan de kraan gemaakt. U moet er ook nog een heffing op betalen voor afvoer en zuivering. Voor het oppompen van grondwater hebt u een vergunning nodig. Deze vergunningen worden steeds moeilijker toegekend, zeker wanneer u grondwater uit de diepere grondwaterlagen wil gebruiken. Op deze manier tracht de wetgever een verdere daling van de grondwatertafel tegen te gaan.

  Regenwater is een alternatief en bij nieuwbouw is het zelfs verplicht om een regenwateropvang te voorzien. De grootte daarvan hangt af van de oppervlakte die u verhardt. Om die berekening te maken, telt men niet enkele de verhardingen op de grond maar ook de dakoppervlaktes. U kan ook verplicht worden om regenwater te laten infiltreren. Al deze verhardingen en uitrustingen zijn ook weer bouwvergunningsplichtig. In een tuinaanlegbedrijf is het daarom belangrijk op de juiste plaatsen, zoals onder de opslag van bodemverbeterende middelen, ondoordringbare verharding te voorzien. Op andere plaatsen kan u dan weer beter kiezen voor doorlaatbare verhardingen. Hou daar rekening mee!

  Uiteraard zijn er ook aan de lozing van het water verplichtingen verbonden. In een tuinaanlegbedrijf betekent dit meestal de installatie van een KWS of koolwaterstoffenafscheider. Loost u op een gracht of een ander oppervlaktewater, dan kan een kleine waterzuiveringsinstallatie verplicht worden.

Andere milieuvergunningsplichtige activiteiten

  Als tuinaanlegger hebt u waarschijnlijk wat gevaarlijke producten staan: onkruidbestrijding, producten tegen ongedierte enzovoort. Hebt u enkel verpakkingen die kleiner zijn dan 25 l of kg, dan kan u gebruik maken van een gunstige rubriek in de milieuvergunningenlijst. Uiteraard moeten gevaarlijke producten steeds achter slot en grendel staan. Zorg er ook voor dat producten die met elkaar kunnen reageren, niet naast elkaar staan.

  Ook de opslag van oliën en vetten in de werkplaats, is vergunningsplichtig. Dat geldt eveneens voor stookolieopslag, diesel en de plaats waar u voertuigen en machines tankt.

 

  Afhankelijk van de specifieke activiteiten van uw bedrijf, moet de milieuvergunning nog uitgebreid worden met andere rubrieken. Er bestaat dus niet zoiets als een typemilieuvergunning die geldt voor elk tuinaanlegbedrijf.

Besluit

Een tuinaanlegbedrijf heeft een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit hoeft echter geen onoverkomelijk probleem te zijn. Het komt er op aan het dossier goed voor te bereiden zodat u geen activiteiten over het hoofd ziet. Dan hebt u via een vrij eenvoudige procedure en binnen de wettelijke termijn een milieuvergunning op zak.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in CG Concept en werd geschreven door Filip Raymaekers.

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.