Facebook pixel

Zuivelverwerking en productie van kazen2014-04-16 09.08.02

2014-04-16 09.08.02Inplanting postel2014-04-16 09.07.35

Sinds 2012 doet Profex de volledige milieubegeleiding van het bedrijf.

Dit houdt onder andere in:

  • de optimalisatie van de afvalwaterheffing (de heffing werd verminderd met een factor 4)
  • de coördinatie van het overleg tussen de partijen in verband met de optimalisatie van de lozing op riolering
  • de opmaak van een gedetailleerd milieutechnisch uitvoeringsplan
  • de bouwvergunningsaanvraag voor een nieuwe afvalwaterinfrastructuur
  • de aangiftes van de afvalwaterheffing en het Integraal Milieu Jaar Verslag (IMJV)

Wat houdt de optimalisatie van de afvalwaterheffing in?

Om tot een vermindering van de heffing met een factor 4 te komen, moet het bedrijf een aantal stappen doorlopen. We startten eerst met een administratieve optimalisatie, die tijdelijk was. Daarna volgde een technische optimalisatie om tot een lange termijn oplossing te komen. Daarvoor was er een studie van de afvalwatersituatie nodig en onderzoek naar diverse mogelijke scenario’s. Profex verzorgde de kosten-batenanalyse van de verschillende scenario’s. Ook de opvolging en de begeleiding van de implementatie van het geselecteerde scenario voor de afvalwaterinfrastructuur, deed Profex.

Wat houdt de coördinatie van het overleg in?

Wanneer een bedrijf loost op riolering en daar wijzigingen nodig zijn, zijn er verschillende instanties te contacteren. Profex zorgde voor de verzameling van de gegevens en een vergelijking van deze gegevens. Daarna werd er een plan van aanpak opgesteld. Dit hield ten eerste in dat de bijzondere lozingsvoorwaarden van de milieuvergunning, gewijzigd moesten worden. Daarna werd een afvalwaterbuffer geïnstalleerd en een meetprogramma voor het afvalwater opgesteld. Op resultaten van de metingen gaven ons voldoende informatie om de zuiveringsinfrastructuur gericht aan te passen. Op basis daarvan moest uiteraard ook de milieuvergunning aangepast en hernieuwd worden.


Gerelateerde dienstenWijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Wijzigingen bodemdecreet: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Recent onderging het Bodemdecreet enkele wijzigingen. Zo komt er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden. Particulieren kunnen echter een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen.

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Sloopopvolgingsplan bij uw aanvraag omgevingsvergunning vanaf 5 juni

Heeft u voor de sloop- en afbraakwerken een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u vanaf 5 juni 2018 een sloopopvolgingsplan voegen bij de aanvraag van deze vergunning. Het sloopopvolgingsplan is de reeds bestaande sloopinventaris, in een nieuw jasje gestoken.

Pakken we uw volgende project samen aan?

Offerte