Vlarema 7 goedgekeurd

De ‘Vlarema 7’, het uitvoeringsbesluit dat handelt over afvalstoffen, werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22/03/2019. Er werden wel verschillende tijdstippen bepaald voor de inwerkingtreding van de resem aan bepalingen.


Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

de lijst met aanduiding van de milieu-inbreuken in het VLAREMA wordt geactualiseerd; 

het aanvullen en corrigeren van de definitielijst; 

het afstemmen van de normen voor het gebruik van afvalstoffen als bouwstoffen op de normen van het VLAREBO voor bouwkundig bodemgebruik; 

het toevoegen van infraroodspectroscopie als testmethode voor PAK’s in asfaltgranulaat; 

het vervangen van een milieubeleidsovereenkomst en individueel afvalpreventie- en afvalbeheersplan door respectievelijk aanvaardingsplichtconvenant en individueel aanvaardingsplichtplan; 

het duidelijker afbakenen van de verplichte gratis ophaling van batterijen bij verschillende specifieke inrichtingen in het kader van de aanvaardingsplicht batterijen; 

het toevoegen van gevaarlijke eigenschap HP 14 ecotoxiciteit als uitvoering van de Verordening 2017/1997; 

het aanpassen van de doelstellingen voor de verwerking van afvalolie ingezameld in uitvoering van de aanvaardingsplicht; 

het invoeren van de verplichte selectieve inzameling van organisch-biologische afvalstromen bij middelgrote en grote afvalproducenten, met name “keukenafval en etensresten” en “voormalige voedingsresten” vanaf 1 januari 2021; 

het uitbreiden van de selectieve inzameling van gft-afval met keukenafval bij huishoudens; 

het aanpassen van de stort- en verbrandingsverboden; 

het toevoegen van een bijkomende voorwaarde voor de erkende centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen; 

het beter afbakenen van de uitzondering op de erkenningsplicht voor centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen voor inrichtingen die op zeer kleine schaal afgedankte voertuigen demonteren; 

het invoeren van een verbod op het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik; 

het toevoegen van voorwaarden voor het gebruik van cateringmateriaal; 

het toevoegen van voorwaarden voor het gebruik van kunststoffen afvalzakken; 

het toevoegen van voorwaarden voor het gebruik van stickers op groenten en fruit; 

het toevoegen van een uitzondering op het identificatieformulier voor afvalproducenten die de eigen bedrijfsafvalstoffen afvoeren naar een vergund collectief inzamelpunt op het eigen bedrijventerrein; 

het toevoegen van een uitzondering op de registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor het kringloopcentrum en hergebruikscentrum dat een visuele voorselectie op AEEA heeft gedaan en dit afvoert naar een hergebruikscentrum voor AEEA met het oog op de voorbereiding voor hergebruik van dit AEEA; 

het aanpassen van de voorwaarden voor de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar bij het inzamelen, handelen en makelen van bedrijfsrestafval; 

het aanpassen van de bijkomende voorwaarden voor de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar gecombineerd met een aanpassing in VLAREM II door het toevoegen van een non-conformiteitsprocedure bij de aanvaarding van afval door een vergunde inrichting; 

het digitaliseren van de werkprocessen bij de OVAM, evenals de communicatie met de OVAM, voor kennisgevingen in het kader van Verordening 1013/2006; 

het corrigeren van de bepalingen voor de vervoerder van dierlijke bijproducten in het besluit dierlijke bijproducten; 

DEEL DIT BERICHT:

Recente projecten