Legionella beheersplan

Legionella pneumophila is de bacterie die verantwoordelijk is voor de veteranenziekte. Ze groeit in stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 °C. Dit is nu net ook de temperatuur van veel warmwatersystemen voor menselijk gebruik zoals waterleidingen, zwembaden,... Legionella is een vrij agressieve bacterie die zich via waterdruppeltjes en verneveling verspreid en die via die weg in onze longen terechtkomt. Daar veroorzaakt ze zware longontstekingen. Verschillende omstandigheden zoals stilstaand water, biofilmvorming, aanwezigheid van micro-organismen,… bevorderen de groei van legionellabacteriën. 


Legionella beheersplan nodig?

Contacteer ons!


Op wie is het legionellabesluit van toepassing? 

Legionellabeheersplannen zijn, via het Legionellabesluit, verplicht op publiek toegankelijke, of openbare plaatsen. Deze inrichtingen worden ingedeeld in hoog- en matigrisico. Onder matigrisico inrichtingen verstaan we inrichtingen met een collectieve watervoorziening voor min. 15 personen (hotels, zwembaden, kinderdagverblijven, campings, sportzalen,…). Hoogrisico inrichtingen zijn publiek toegankelijke plaatsen voor gevoelige personen. Meteen komen dan de ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en bejaardentehuizen in het vizier.

De legionellaproblematiek maakt bovendien ook deel uit van de globale risicoanalyse die elke werkgever dient op te maken ter bescherming van zijn werknemers in het kader van de arbeidswetgeving (Wet op het Welzijn). Ook koeltorens moeten voldoen aan de legionellaverplichtingen.


Het legionella beheersplan

Zo’n beheersplan bespreekt de maatregelen die u neemt om legionellagroei te vermijden en wat u zal doen wanneer er toch een besmetting vastgesteld wordt. 

Een nieuw Legionellabeheersplan bestaat in essentie uit volgende stukken:

 • Een situatiebeschrijving met overzichtsplannen en principeschema’s van de sanitaire leidingen en installaties.

 • Een technische beschrijving van de watercircuits met de bijhorende sanitaire installaties.

 • Een risicoanalyse van de bestaande situatie. Hiervoor gebeurt een plaatsbezoek waarbij we een visuele inspectie uitvoeren naar mogelijke risico’s voor Legionellagroei. We screenen de risico’s in de waterleidingen op basis van een temperatuuraudit. Op een aantal representatieve plaatsen worden staalnames uitgevoerd die worden geanalyseerd op Legionella pneumophila. Deze gegevens nemen we op in een inventaris van de risicoplaatsen voor Legionellagroei en aerosolvorming.

 • Een beheerbeleid om risico’s te minimaliseren. We stellen een aantal controlemaatregelen op om de veiligheid van de sanitaire installatie continu op te volgen. We nemen ook preventieve maatregelen op in het Legionellabeheersplan specifiek voor de bestaande sanitaire installatie om risico’s te minimaliseren. Daarnaast wordt een procedure opgesteld om acties te ondernemen indien er verhoogde risico’s of besmettingen worden vastgesteld. De maatregelen worden in samenspraak met de beheerder opgesteld zodat deze geïntegreerd kunnen worden in de dagelijkse werking van de inrichting.

 • Een register waarin alle beheersmaatregelen en eventuele risicohoudende ingrepen worden bijgehouden. 

Denk aan legionellapreventie

Advies nodig?


Wijzigingen aan de installatie? Vergeet het legionella beheersplan niet aan te passen!

Bijkomende douche geïnstalleerd? Een vleugel buiten gebruik gesteld? De leidingen vervangen?

Steeds moet het beheersplan aangepast worden! FOD Volksgezondheid gebruikt vijf jaar als richtlijn voor de ‘houdbaarheid’ van een beheersplan. Hou het dus up-to-date!


WAT DOET PROFEX?
 • Het opstellen van het legionella beheersplan.

 • Het uitvoeren van de jaarlijkse staalnames en analyses conform het legionella beheersplan.

 • Een jaarlijkse controle van de correcte uitvoering van het beheersplan en het bijhouden van het logboek.

 • Een jaarlijkse screening van de sanitaire installaties en de werking. Wijzigingen opnemen in het beheersplan. Het plan aanpassen aan wijzigingen in de wetgeving.

 • Bij vaststelling van een besmetting: actie ondernemen in samenspraak met de beheerder. De veiligheid van bewoners en personeel komt op de eerste plaats. Overleg met de dienst Volksgezondheid. Begeleiding van de desinfectie.

 • Een opleiding voorzien voor het technisch personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan.

Onze experten staan klaar om u te begeleiden en adviseren.

 Contacteer ons 


      Onze expertises